Οι πρωτοετείς φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί ηλεκτρονικά, πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία της Ακαδημίας μέχρι και την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021 τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής μαζί με το στατιστικό δελτίο
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  3. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ (επίσημο έγγραφο)
  4. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  5. Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
  6. Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία να δηλώνουν ότι δεν φοιτούν σε άλλο Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Βεβαίωση Διαγραφής από προηγούμενο Τμήμα

Η προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών γίνεται είτε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία της Ακαδημίας είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή. Μέχρι την προσκόμιση των δικαιολογητικών, οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα.

04-10-2021