Η   Ελληνική   Ένωση   Προστασίας   Θαλάσσιου   Περιβάλλοντος-HELMEPA 
προκηρύσσει    για    το    ακαδημαϊκό    έτος    2021-2022    τρεις    υποτροφίες 
μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master’s, πλήρους (full-time) φοίτησης και 
παρακολούθησης  με  φυσική  παρουσία,  σε  Πανεπιστήμια  στην  Ελλάδα  ή  σε 
χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και τη Μεγάλη Βρετανία, ως εξής: 
    Για ναυτιλιακές σπουδές, ύψους 15.000€, στη μνήμη του Γιώργου Π. 
Λιβανού,  Ιδρυτή  της  HELMEPA.  Προτεραιότητα  θα  δοθεί  σε  νέους/νέες, 
τέκνα Ελλήνων ναυτικών.
    Για   περιβαλλοντικές   επιστήμες,   ύψους   15.000€,   στη   μνήμη   του 
Καπετάν  Βασίλη  Κ.  Κωνσταντακόπουλου,  Επίτιμου  Προέδρου  της 
HELMEPA.  Προτεραιότητα  θα  δοθεί  σε  νέους/νέες,  που  έχουν  υπάρξει 
μέλη   των   περιβαλλοντικών   προγραμμάτων   «Παιδική HELMEPA»   και 
«Ναυτίλοι». 
    Για ναυτιλιακές σπουδές, ύψους 10.000€, στη μνήμη του Νικολάου Σ. 
Αποστολόπουλου.  Η  υποτροφία  είναι  ευγενική  χορηγία  της  οικογένειας 
του  εκλιπόντος.  Προτεραιότητα  θα  δοθεί  στις  εξειδικεύσεις  που  έχουν 
σχέση με το Ναυτικό Δίκαιο (Maritime Law) και τις Ναυτασφαλίσεις (Marine 
Insurance).
Αίτηση  συμμετοχής  μπορούν  να  υποβάλουν  υποψήφιοι  μέχρι  27  ετών,  οι 
οποίοι  έχουν  ολοκληρώσει  τις  σπουδές  τους  σε  ελληνικό  Πανεπιστήμιο  ή 
Ακαδημία  Εμπορικού  Ναυτικού  (ΑΕΝ),  με  βαθμό  πτυχίου  7,5  και  άνω. 
Επίσης,  λαμβάνεται  υπόψη  ο  χρόνος  απόκτησης  του  πτυχίου  και  η  σειρά 
κατάταξης  μεταξύ  των  αποφοίτων  της  σειράς  τους,  καθώς  και  η  οικονομική 
τους κατάσταση.   
Τα   απαραίτητα   δικαιολογητικά   που   θα   πρέπει   να   προσκομίσουν   οι 
ενδιαφερόμενοι είναι:
1.   Υπογεγραμμένη αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα.
2.   Βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή.
3.   Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.4.   Αντίγραφο   πτυχίου   (ή   νόμιμο   έγγραφο   ότι   έχουν   ολοκληρώσει   τις 
σπουδές  τους  εάν  δεν  το  έχουν  λάβει  ακόμα)  και  αναλυτική  βαθμολογία 
όλων  των  ετών  με  τον  τελικό  μέσο  όρο  βαθμολογίας,  με  εμφανή  την 
ημερομηνία εγγραφής και αποφοίτησης.
5.   Βεβαίωση  βαθμολογικής  σειράς  κατάταξης  μεταξύ  των  φοιτητών  που 
αποφοίτησαν κατά την ημερομηνία της ορκωμοσίας τους (π.χ. 10 ος/η  από 
56). 
6.   Δύο  συστατικές  επιστολές  από  καθηγητές  του  Πανεπιστημίου  από  το 
οποίο ο/η υποψήφιος/α αποφοίτησε.
7.   Βεβαίωση  αποδοχής  από  το  Πανεπιστήμιο,  ή  ήδη  πραγματοποιηθείσας 
εγγραφής  σε  αυτό,  αναφέροντας  το  πρόγραμμα  των  επιδιωκόμενων 
μεταπτυχιακών  σπουδών,  τα  προσφερόμενα  μαθήματα,  το  απαιτούμενο 
επίπεδο ξένης γλώσσας και το κόστος των διδάκτρων.
8.   Πιστοποιητικό  ξένης  γλώσσας  ανάλογα  με  τη  χώρα  επιλογής  για  την 
πραγματοποίηση    των    σπουδών,    και    συγκεκριμένα    για    Αγγλικά: 
Proficiency  of  Cambridge  ή  Michigan  ή  TOEFL  ή  IELTS,  για  Γαλλικά: 
Superieur   III   ή   Sorbonne   II,   για   Γερμανικά:   Mittelstufe   III   και   για 
Ιταλικά/Ισπανικά: Superiore.
9.   Αντίγραφο  εκκαθαριστικού  σημειώματος  φορολογίας  εισοδήματος  του 
τελευταίου   οικονομικού   έτους   της   οικογένειας,   καθώς   και   του/της 
υποψήφιου/ας, εφόσον υποβάλλει φορολογική δήλωση.
10. Για   τους   άρρενες   υποψηφίους,   το   πιστοποιητικό   εκπλήρωσης   των 
στρατιωτικών  τους  υποχρεώσεων  ή  αναβολής  της  στρατολογίας  λόγω 
σπουδών.
Τα  παραπάνω  έγγραφα  πρέπει  να  αποσταλούν μέχρι  την  30  Ιουνίου 
2021 στην    Ελληνική    Ένωση    Προστασίας    Θαλάσσιου    Περιβάλλοντος- 
HELMEPA, Περγάμου 5, Ν. Σμύρνη 17121 (τηλ. 210-9343088), με την ένδειξη 
της συγκεκριμένης Υποτροφίας για την οποία υποβάλλονται.