Οι Φοιτητές και οι Φοιτήτριες της Α.Ε.Α.Θ. που επιθυμούν να σιτίζονται στον χώρο της Ακαδημίας, παρακαλούνται να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώσουν «ότι επιθυμούν την σίτιση στην Α.Ε.Α.Θ.», μαζί με δύο φωτογραφίες σχήματος φωτογραφίας Αστυνομικής Ταυτότητας.

Η Υπεύθυνη Δήλωση και οι φωτογραφίες θα παραδίδονται είτε στον διδάσκοντα κ. Παντελή Λέκκου, είτε στον υπεύθυνο της Βιβλιοθήκης κ.Βασίλη Καλοφορίδη (και όχι στη Γραμματεία) από την Δευτέρα 05/10/2020 μέχρι και την Τετάρτη 14/10/2020.

Κάθε εβδομάδα θα υπάρχει Κατάσταση Σιτιζομένων στο Ισόγειο της Ακαδημίας (από Δευτέρα έως και Τετάρτη) και θα δηλώνουν με ένα V τις ημέρες της εβδομάδας που επιθυμούν τη σίτιση. Οι μερίδες φαγητού θα παρέχονται μόνον σε όσους/όσες έχουν δηλώσει στην κατάσταση για την επόμενη εβδομάδα.

Το φαγητό θα παρέχεται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 13.00 μέχρι 13.30.

Η έναρξη της σίτισης θα γίνει γνωστή με νέα ανακοίνωση.

(2-10-20)