Τα μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών της ΑΕΑΘ είναι:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΚ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣ