Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eudoxus.gr/files/Egkiklios_Dianomi_Earinou_2019-20.pdf), η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων των φοιτητών έχει οριστεί η 26/04/2020. Σύμφωνα με την ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι δεν δύναται να υπάρξει παρέκκλιση από την εν λόγω προθεσμία από τα Α.Ε.Ι. και τις Α.Ε.Α., συνεπώς η ως άνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων είναι υποχρεωτική.