Δικαίωμα συμμετοχής έχουν   

 •  Φοιτητές εγγεγραμμένοι σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, κάτοχο Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus.
 • Πρόσφατα αποφοιτήσαντες* οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν και ολοκληρώσουν τη μετακίνησή τους εντός ενός έτους μετά την αποφοίτησή τους και θα έχουν επιλεγεί κατά το τελευταίο έτος φοίτησής τους.

 * «Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και του απονέμεται τίτλος σπουδών όταν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων» [παρ. 12 / άρθρο 33_ ν. 4009/ΦΕΚ 195/τ. Α΄/06-9-2011]

 

 

   Διάρκεια Μετακίνησης   

 •  Ελάχιστη Διάρκεια της περιόδου κινητικότητας: 2 μήνες
 • Μέγιστη Διάρκεια της περιόδου κινητικότητας: 12 μήνες

 Ως ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου κινητικότητας ορίζεται η πρώτη και η τελευταία ημέρα αντίστοιχα κατά την οποία ο φοιτητής/τρια πρέπει να είναι παρών στο Ίδρυμα/ Οργανισμό Υποδοχής. Δε συνυπολογίζονται οι ημέρες ταξιδίου.

 

 

   Διαδικασία Συμμετοχής   

 Οι φοιτητές υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ύστερα από σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΑΕΑΘ.

Ως κριτήρια επιλεξιμότητας ορίζονται:

 • Ακαδημαϊκή επίδοση (Προς κατοχύρωση χρωστούμενα μαθήματα / βαθμολογία)
 • Γνώση της γλώσσας εργασίας
 • Διαθέσιμες Θέσεις

Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ιδρύματος.

 

 

   Μετά την Επιλογή και Πριν την αναχώρηση   

 • Μετά την επιλογή του φοιτητή υπογράφεται Συμφωνία Μάθησης Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση μεταξύ του Ιδρύματος Προέλευσης, του Ιδρύματος/Οργανισμού Υποδοχής και του φοιτητή/τριας όπου καθορίζεται το πρόγραμμα εργασίας που θα ακολουθήσει ο φοιτητής/τρια στο εξωτερικό, ύστερα από συνεννόηση με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο.

Το Ίδρυμα / Οργανισμός Υποδοχής μπορεί να είναι Ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης κάτοχος του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus καθώς και οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Η παρακολούθηση μαθημάτων σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης δεν μπορεί να θεωρηθεί Πρακτική Άσκηση.

 

 • Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας θα αναφέρονται τα καθήκοντα που θα αναλάβει ο φοιτητής/τρια καθώς και τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Καθώς η Πρακτική Άσκηση δεν είναι ενσωματωμένη στο πρόγραμμα σπουδών, η περίοδος μετακίνησης για Πρακτική Άσκηση δεν αντιστοιχεί σε ECTS αλλά καταγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement).

   

 • Χορηγείται στο φοιτητή ο Χάρτης του φοιτητή Erasmus+ όπου καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του φοιτητή/τριας

   

 • Ο μετακινούμενος φοιτητής είναι υποχρεωμένος να διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη υγείας, γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων και προσωπικού ατυχήματος.

 

 

   Μετά την Επιστροφή   

 •  Ο φοιτητής/τρια οφείλει να καταθέσει Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης όπου θα αναγράφονται οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης/λήξης της περιόδου κινητικότητας, τα καθήκοντα που ανέλαβε και η αξιολόγησή του έργου του/της από το Ίδρυμα Υποδοχής.

   

 • Ο φοιτητής/τρια καλείται να συμπληρώσει διαδικτυακή τελική έκθεση σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της επιχορήγησης)