Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:   

 • Φοιτητές εγγεγραμμένοι σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, κάτοχο Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus.
 • Φοιτητές εγγεγραμμένοι στο 2ο έτος σπουδών.

 

    Διάρκεια Μετακίνησης   

Ελάχιστη Διάρκεια της περιόδου κινητικότητας:  3 μήνες
Μέγιστη Διάρκεια της περιόδου κινητικότητας:   12 μήνες

Ως ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου κινητικότητας ορίζεται η πρώτη και η τελευταία ημέρα αντίστοιχα κατά την οποία ο φοιτητής/τρια πρέπει να είναι παρών στο Ίδρυμα/ Οργανισμό Υποδοχής. Δε συνυπολογίζονται οι ημέρες ταξιδίου.

 

   Διαδικασία Συμμετοχής   

Οι φοιτητές υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ύστερα από σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΑΕΑΘ.

Ως κριτήρια επιλεξιμότητας ορίζονται:

 • Ακαδημαϊκή επίδοση (Προς κατοχύρωση χρωστούμενα μαθήματα / βαθμολογία)
 • Γνώση της γλώσσας εργασίας
 • Διαθέσιμες Θέσεις

Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ιδρύματος.

 

    Μετά την Επιλογή και Πριν την αναχώρηση   

 • Μετά την επιλογή του φοιτητή υπογράφεται Συμφωνία Μάθησης Erasmus+ για Σπουδές μεταξύ του Ιδρύματος Προέλευσης, του Ιδρύματος Υποδοχής και του φοιτητή/τριας όπου καθορίζεται το πρόγραμμα σπουδών που θα ακολουθήσει ο φοιτητής/τρια στο εξωτερικό, ύστερα από συνεννόηση με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο.

*Απαραίτητη προϋπόθεση μετακίνησης: τόσο το Ίδρυμα αποστολής όσο και το Ίδρυμα Αποδοχής πρέπει να είναι κάτοχοι του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus και να έχει υπογραφεί διμερής συμφωνία μεταξύ των Ιδρυμάτων.

 

 • Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών αναφέρεται η αντιστοιχία των μαθημάτων με τη χρήση του συστήματος μονάδων ECTS η οποία και εξασφαλίζει την πλήρη αναγνώριση σπουδών. Η περίοδος μετακίνησης για Σπουδές καταγράφεται και στο Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement)

   

 • Χορηγείται στο φοιτητή ο Χάρτης του φοιτητή Erasmus+ όπου καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του φοιτητή/τριας

   

 • Ο μετακινούμενος φοιτητής είναι υποχρεωμένος να είναι εφοδιασμένος με ασφάλεια υγείας.

 

 

   Μετά την Επιστροφή   

 • Ο φοιτητής οφείλει να καταθέσει Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας και των ημερομηνιών έναρξης/λήξης της περιόδου κινητικότητας από το Ίδρυμα Υποδοχής

   

 • Ο φοιτητής/τρια καλείται να συμπληρώσει διαδικτυακή τελική έκθεση (απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της επιχορήγησης)