Παράδοση δελτίων παρουσιών στις Ιερές Ακολουθίες

  • Εκτύπωση

Τελευταία προθεσμία για την παράδοση των δελτίων παρουσιών ορίζεται η Δευτέρα 13/1/2014. Καλούνται όσοι φοιτητές δεν παρέδωσαν τα ατομικά δελτία παρουσιών στις Ιερές Ακολουθίες να τα παρώσουν στην Γραμματεία την παραπάνω ημερομηνία.