KEIMENO

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως Διδακτικού Προσωπικού

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Πρόεδρος του Α.Σ. της ΑΕΑΘ έχοντας υπόψη:

1) Τo άρθρo 11 παρ. 1 & 2 του Ν. 3432/2006, «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», 2) Την υπ’ αριθ. 9916/Β1/26-1-2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 103 Β΄/30-1-2007), 3) την υπ’ αριθ. 99927/Β1/29-9-2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Προγραμματισμός πλήρωσης θέσεων προσωπικού στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1504/12-10-2006 Τ. Β΄. 4) Το υπ’ αρ. 12697/Β1/1-2-2007 «Αξιολόγηση του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών» έγγραφο ΥΠ.Π.Ε.Θ. 5) Τις προβλέψεις του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175 Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση», 6) Το Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132 τ. Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.», 7) Το άρθρο 90 «Συμπλήρωση του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις», 8) Το Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων…Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,…Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114 Α΄), 9)Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/5-11-2016, τ. Α΄), 10) Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της ΑΕΑΘ, της οποίας η έναρξη έγινε 1-9-2007, μετά τη με αριθμό 9918/Β1/26-1-2007 «Έναρξη λειτουργίας νέων Προγραμμάτων στις ΑΕΑ το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008» απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 11) Το γεγονός ότι η υπό προκήρυξη θέση αποτελεί προκήρυξη εξέλιξης Επίκουρου Καθηγητή βάσει της διάταξης του άρθρ. 9 παρ. 2δ του Ν. 3432/2006 στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, 12) Το με αρ. 25/27-8-2018 πρακτικό του Α.Σ. της ΑΕΑΘ, 13) Το αριθμ.2008/5-12-2018 έγγραφο της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης. 14)Το αριθμ.Φ.201/1/2728/Ζ2/9-1-2019 έγγραφο με το οποίο εγκρίθηκε η πίστωση της προκήρυξης από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων βάσει του άρθρου 29 του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και Λοιπές Διατάξεις». 15) το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (φορέα 19-230, ΚΑΕ ομάδας 0200), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 65 Τ.Κ. – Πόλη: 542 50, Θεσσαλονίκη Ιστοσελίδα: www.aeath.gr, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλέφωνο: 2310 301-784 FAX: 2310 300-360

Αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης διδακτικού προσωπικού (ΔΠ) της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (ΑΕΑΘ) με γνωστικό αντικείμενο «Διορθόδοξες, Διαχριστιανικές Σχέσεις και Εκκλησιαστική Πολιτική», στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή για τη διδασκαλία μαθημάτων του Προγράμματος Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων κατά προτεραιότητα. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο να υποβάλουν στη Γραμματεία της Ακαδημίας: 1. Αίτηση υποψηφιότητας. 2. Αντίγραφο πτυχίου, διδακτορικού διπλώματος και λοιπών τίτλων σπουδών (μαζί με πιστοποιητικά του ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία τυχόν τίτλων ξένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων). 3. Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιέχει στοιχεία για τις σπουδές και την επιστημονική δραστηριότητά τους. 4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα. 5. Τα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα. Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4,5 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής. 6. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Δήμου ή Κοινότητας, στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία γεννήσεως, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας. 7. Καταφατική δήλωση σχετικά με την ποινική κατάσταση του υποψηφίου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία). 8. Πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου τύπου Α΄ (για τους άρρενες υποψηφίους). Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή του πιστοποιητικού αυτού μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής, ο υποψήφιος δύναται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 να δεσμευτεί ότι θα το προσκομίσει, πριν την έκδοση της Υπουργικής πράξης διορισμού του. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. 9. Γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων,πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής. 10. Σε περίπτωση υποψηφιότητας πολίτου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να υποβληθούν, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, και πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Α.Ε.Α.Θ.

† Ο Μητροπολίτης Κίτρους,

Κατερίνης και Πλαταμώνος Γεώργιος Χρυσοστόμου

Καθηγητής Α.Ε.Α.Θ. 

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Πρόεδρος του Α.Σ. της ΑΕΑΘ έχοντας υπόψη: 1) Τo άρθρo 11 παρ. 1 & 2 του Ν. 3432/2006, «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», 2) Την υπ’ αριθ. 9916/Β1/26-1-2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 103 Β΄/30-1-2007), 3) την υπ’ αριθ. 99927/Β1/29-9-2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Προγραμματισμός πλήρωσης θέσεων προσωπικού στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1504/12-10-2006 Τ. Β΄. 4) Το υπ’ αρ. 12697/Β1/1-2-2007 «Αξιολόγηση του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών» έγγραφο ΥΠ.Π.Ε.Θ. 5) Τις προβλέψεις του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175 Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση», 6) Το Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132 τ. Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.», 7) Το άρθρο 90 «Συμπλήρωση του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις», 8) Το Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων…Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,…Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114 Α΄), 9)Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/5-11-2016, τ. Α΄), 10) Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της ΑΕΑΘ, της οποίας η έναρξη έγινε 1-9-2007, μετά τη με αριθμό 9918/Β1/26-1-2007 «Έναρξη λειτουργίας νέων Προγραμμάτων στις ΑΕΑ το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008» απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 11) Το γεγονός ότι η υπό προκήρυξη θέση αποτελεί προκήρυξη εξέλιξης Επίκουρου Καθηγητή βάσει της διάταξης του άρθρ. 9 παρ. 2δ του Ν. 3432/2006 στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, 12) Το με αρ. 25/27-8-2018 πρακτικό του Α.Σ. της ΑΕΑΘ, 13) Το αριθμ.2008/5-12-2018 έγγραφο της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης. 14)Το αριθμ.Φ.201/1/2728/Ζ2/9-1-2019 έγγραφο με το οποίο εγκρίθηκε η πίστωση της προκήρυξης από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων βάσει του άρθρου 29 του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και Λοιπές Διατάξεις». 15) το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (φορέα 19-230, ΚΑΕ ομάδας 0200), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 65 Τ.Κ. – Πόλη: 542 50, Θεσσαλονίκη Ιστοσελίδα: www.aeath.gr, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλέφωνο: 2310 301-784 FAX: 2310 300-360 Αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης διδακτικού προσωπικού (ΔΠ) της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (ΑΕΑΘ) με γνωστικό αντικείμενο «Διορθόδοξες, Διαχριστιανικές Σχέσεις και Εκκλησιαστική Πολιτική», στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή για τη διδασκαλία μαθημάτων του Προγράμματος Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων κατά προτεραιότητα. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο να υποβάλουν στη Γραμματεία της Ακαδημίας: 1. Αίτηση υποψηφιότητας. 2. Αντίγραφο πτυχίου, διδακτορικού διπλώματος και λοιπών τίτλων σπουδών (μαζί με πιστοποιητικά του ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία τυχόν τίτλων ξένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων). 3. Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιέχει στοιχεία για τις σπουδές και την επιστημονική δραστηριότητά τους. 4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα. 5. Τα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα. Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4,5 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής. 6. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Δήμου ή Κοινότητας, στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία γεννήσεως, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας. 7. Καταφατική δήλωση σχετικά με την ποινική κατάσταση του υποψηφίου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία). 8. Πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου τύπου Α΄ (για τους άρρενες υποψηφίους). Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή του πιστοποιητικού αυτού μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής, ο υποψήφιος δύναται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 να δεσμευτεί ότι θα το προσκομίσει, πριν την έκδοση της Υπουργικής πράξης διορισμού του. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. 9. Γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων,πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής. 10. Σε περίπτωση υποψηφιότητας πολίτου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να υποβληθούν, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, και πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας. O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Α.Ε.Α.Θ. † Ο Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος Γεώργιος Χρυσοστόμου Καθηγητής Α.Ε.Α.Θ.
Share
  • Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης
  • Tel: 2310301784 , FAX: 2310300360
  • Πλαστήρα 65
    Θεσσαλονίκη
    54250
    Ελλάδα

Σημαντικές Ειδοποιήσεις

29/05/2019, 13:55
Το πρόγραμμα εξεταστικής του Ιουνίου 2019 έχει ως...
18/03/2019, 10:13
Το μάθημα Συντήρηση Γλυπτών και Μαρμάρινων Μνημείων του...
14/03/2019, 09:44
Την Τετάρτη 20/3/2019 μετά τις Ιερές Ακολουθίες (περίπου στις...
12/03/2019, 14:11
Τα μαθήματα του κ. Φουστέρη την τρέχουσα εβδομάδα (11-15/3/2019)...
02/03/2019, 20:13
Παράταση δήλωσης επιλεγομένων μέχρι τις 18/3 Απο 2/3 έως και...

Ανακοινώσεις

13/07/2019, 12:36
Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατά την τελευταία...
11/07/2019, 11:24
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος "Ζολώτα" αποφάσισε...
11/07/2019, 09:32
Την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 και ώρα 11 π.μ. θα πραγματοποιηθεί...
05/07/2019, 09:47
           &nb...
04/07/2019, 13:20
Οι κάτωθι Φοιτητές/τριες καλούνται να προσέλθουν αύριο Παρασκευή...