KEIMENO

Κατατακτήριες Εξετάσεις 2012-2013

Το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη τη με αριθμό Φ2/129482/Β3/14-11-2007 «Κατάταξη πτυχιούχων στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες» απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2258/27-11-2007 ΦΕΚ τ. Β΄, αποφασίζει ομόφωνα τη διενέργεια κατατακτηρίων εξετάσεων πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ανωτέρων Σχολών διετούς και επιπλέον φοιτήσεως για κατάταξη πτυχιούχων στο τρίτο εξάμηνο Σπουδών στα Προγράμματα: α) Ιερατικών Σπουδών και β) Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων ως εξής:

Α) Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών:

1) Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου και Ανωτέρων Σχολών διετούς κύκλου σπουδών σε ποσοστό 2% επί του αριθμού των εισακτέων άτομα ένα (1),

2) Πτυχιούχοι ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά Σχολών σε ποσοστό 5% επί του αριθμού των εισακτέων άτομα τρία (3),

3) Πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ και άλλων Υπουργείων και κάτοχοι τίτλων ισότιμων προς αυτές σε ποσοστό 2% επί του αριθμού εισακτέων άτομα ένα (1).

 

Β) Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων:

1) Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου και Ανωτέρων Σχολών διετούς κύκλου σπουδών σε ποσοστό 2% επί του αριθμού των εισακτέων άτομα ένα (1),

2) Πτυχιούχοι ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά Σχολών σε ποσοστό 5% επί του αριθμού των εισακτέων άτομα τρία (3),

3) Πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ και άλλων Υπουργείων και κάτοχοι τίτλων ισότιμων προς αυτές σε ποσοστό 2% επί του αριθμού εισακτέων άτομα ένα (1).

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα κατά νόμον δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Ακαδημίας (Νικ. Πλαστήρα 65) από 1ης ως και 15ης Νοεμβρίου 2012.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση.
 • Αντίγραφο πτυχίου.

Διαδικασία κατάταξης με εξετάσεις

Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου του 2012. Το τελικό πρόγραμμα εξετάσεων θα ανακοινωθεί στις αρχές Νοεμβρίου.

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Τα εξεταζόμενα μαθήματα ανά Πρόγραμμα Σπουδών καθορίζονται ως εξής:

Α΄ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών

 1. 1. Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, Α΄ εξαμήνου

Ύλη: α) Εισαγωγικά, β) κείμενο, κανόνας και γλώσσα της Κ.Δ., γ) σύντομη ανάλυση των βιβλίων της Κ.Δ. και δ) το συνοπτικό πρόβλημα

(Από το βιβλίο του καθηγητή κ. Ιωάννη Καραβιδόπουλου "Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη")

 1. 2.Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, Α΄ εξαμήνου

Ύλη: α) Εισαγωγικά, β) Ιστορία του κανόνα και του κειμένου της Π.Δ. και γ) Αρχαίες και νεώτερες μεταφράσεις.

(Από το βιβλίο του καθηγητή κ. Σταύρου Καλαντζάκη ""Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη -Γενική Εισαγωγική").

 1. 3.Χριστιανική Γραμματεία, Α΄ εξαμήνου

Ύλη: α) Αποστολικοί Πατέρες, β) Απολογητές του Β΄ αι., γ) Αντίδραση κατά της αιρέσεως, δ) Αλεξανδρινή θεολογία, ε) Υπέρμαχοι του δόγματος της Νικαίας, στ) Καππαδόκες, ζ) Ιωάννης Χρυσόστομος, η) Αυγουστίνος, θ) Δογματικοί του Ζ΄ αι., ι) Δογματικοί των Χρόνων της Εικονομαχίας και ια) ο Φώτιος.

(Από το βιβλίο του καθηγητή Παναγιώτου Χρήστου «Εκκλησιαστική Γραμματολογία», τόμ. Α΄).

Β΄ Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων

 1. 1.Ιστορία της Τέχνης της Ανατολής, Α΄ εξαμήνου

Ύλη: A) Από την ίδρυση της Κωνσταντινουπόλεως (324) έως την Εικονομαχία (720): 1) Αρχιτεκτονική, 2) Μνημειώδης ζωγραφική, 3) Φορητές εικόνες, 4) Μικρογραφίες, 5) Γλυπτική, 6) Μικροτεχνία. (σσ. 41-227).

Β) Το απόγειο: ο βυζαντινός κλασσικισμός, από τη δυναστεία των Μακεδόνων ως την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως από τους Σταυροφόρους (843-1204): 1) Αρχιτεκτονική, 2) Μνημειώδης ζωγραφική, 3) Φορητές εικόνες, 4) Μικρογραφίες, 5) Γλυπτική, 6) Μικροτεχνία. (σσ. 315-475).

(Από το βιβλίο του Ch.arles Delvoye «Βυζαντινή Τέχνη», εκδ. Παπαδήμα)

 1. 2.Χριστιανική Γραμματεία, Α΄ εξαμήνου

Ύλη: α) Αποστολικοί Πατέρες, β) Απολογητές του Β΄ αι., γ) Αντίδραση κατά της αιρέσεως, δ) Αλεξανδρινή θεολογία, ε) Υπέρμαχοι του δόγματος της Νικαίας, στ) Καππαδόκες, ζ) Ιωάννης Χρυσόστομος, η) Αυγουστίνος, θ) Δογματικοί του Ζ΄ αι., ι) Δογματικοί των Χρόνων της Εικονομαχίας και ια) ο Φώτιος.

(Από το βιβλίο του καθηγητή Παναγιώτου Χρήστου «Εκκλησιαστική Γραμματολογία», τόμ. Α΄).

 1. 3.Αναλυτική Χημεία, Β΄ εξαμήνου

Ύλη: α) Σημασία. Aναλυτικής Xημείας-ορολογία, β) Διαλύματα-συγκέντρωση διαλυμάτων-μονάδες συγκέντρωσης, γ) Χημική ισορροπία, δ) Σταθερές διάστασης ασθενών οξέων και βάσεων, ε) Ιονισμός ύδατος. Ισορροπίες δυσδιάλυτων ενώσεων (γινόμενο διαλυτότητας), συμπλόκων ενώσεων, οξειδοαναγωγικών συστημάτων, στ) Δειγματοληψία, επεξεργασία δείγματος, τεχνικές μετρήσεων, όργανα και αντιδραστήρια, στατιστική επεξεργασία αναλυτικών δεδομένων, σφάλματα, έκφραση αποτελεσμάτων, ζ) Διαχωρισμός των κατιόντων σε αναλυτικές ομάδες, η) Χαρακτηριστικές αντιδράσεις αναλυτικών ομάδων, θ) Αντιδράσεις καθιζήσεως, διαχωρισμού και πιστοποιήσεως κατιόντων, ι) Ποιοτική ανάλυση ανιόντων, ια) Αντιδράσεις ανιόντων, ιβ) Αντιδράσεις δοκιμών αποκλεισμού ανιόντων, ιγ) Αντιδράσεις δοκιμών πιστοποιήσεως ανιόντων και ιδ) Ποιοτική ανάλυση ορυκτού και πρώτων υλών

 

Share
 • Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης
 • Tel: 2310301784 , FAX: 2310300360
 • Πλαστήρα 65
  Θεσσαλονίκη
  54250
  Ελλάδα

Σημαντικές Ειδοποιήσεις

18/03/2019, 10:13
Το μάθημα Συντήρηση Γλυπτών και Μαρμάρινων Μνημείων του...
14/03/2019, 09:44
Την Τετάρτη 20/3/2019 μετά τις Ιερές Ακολουθίες (περίπου στις...
12/03/2019, 14:11
Τα μαθήματα του κ. Φουστέρη την τρέχουσα εβδομάδα (11-15/3/2019)...
02/03/2019, 20:13
Παράταση δήλωσης επιλεγομένων μέχρι τις 18/3 Απο 2/3 έως και...
20/02/2019, 22:04
Τα μαθήματα του αναπλ. Καθηγητή π. Γρηγορίου Σταμκόπουλου της...

Ανακοινώσεις

23/05/2019, 11:50
  Παρακαλούμε να ενημερωθείτε από το  συνημμένο...
23/05/2019, 11:25
Την Τρίτη 28/5 και την Τετάρτη 29/5 θα πραγματοποιηθούν έκτακτα...
22/05/2019, 16:52
Το μάθημα θα γίνει την Πέμπτη 22/5/2019 στις 10π.μ. Η ύλη του...
22/05/2019, 05:58
Παρατείνεται η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών βιβλίων...
21/05/2019, 14:34
Όσοι φοιτητές δεν δήλωσαν θέμα εργασίας, ούτε προσήλθαν στις...